Srp. 1, 2015

Dopis akcionářům VaKu

Otrokovice, 22.4.2015

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
dovolujeme si Vás informovat v souvislosti s valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „VaK Zlín") svolanou představenstvem VaKu Zlín na termín 13.5.2015.

Na posledním jednání zastupitelstva města Otrokovice a obdobně i na jednání zastupitelstev města Fryšták a obce Lukov byla schválena nominace kandidáta do dozorčí rady společnosti VaK Zlín. Navrhujeme do dozorčí rady pana Ing. Pavla Studeníka. Pana Studeníka možná znáte jako bývalého starostu či místostarostu Slavičína a také člena statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., kde působil spolu s MVDr. Stanislavem Mišákem v období před zavedením provozního modelu. Pan Studeník je pro kandidaturu výborně vybaven jak vzděláním, tak zkušenostmi. Má celou řadu profesních zkušeností včetně funkcí ve statutárních orgánech a to včetně vodárenství. Kromě již zmíněného výkonu funkce ve VaK Zlín byl pan Studeník po řadu let členem statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a muže tak do dozorčí rady vnést zkušenosti z jiné vodárenské společnosti. Pan Studeník je však hlavně člověkem, jehož morální integrita a odpovědný přístup zaručuje řádný a poctivý výkon funkce a hájení práv všech, i malých akcionářů ve společnosti.

Kandidaturu pana Studeníka navrhujeme jako výraz snahy neopustit cestu konstruktivní spolupráce a rozvoje VaKu Zlín. Jak je asi všem známo, od r. 2002 jsou vedeny soudní spory týkající se VaKu Zlín a zpusobu, jak byla společnost ovládnuta a zaveden provozní model v r. 2004. V zájmu pokojného vývoje vodárenství v regionu a ochrany veřejného zájmu jsme se však snažili zejména v posledních letech i o možné řešení na principu mimosoudního jednání a dohody. Pro ten účel jsme již před značnou dobou formulovali principiální cíle a meze smírného řešení a poskytli je akcionářúm - obcím, které projevily zájem o zasílání průběžných informací a o dění ve VaKu Zlín a dále mj. i hlavnímu akcionáři. Přes probíhajíci jednání je zřejmé, že zatím nejsme tak daleko, aby bylo možno očekávat jakoukoli dohodu do valné hromady.

Pan Studeník byl navržen do téže funkce již v minulosti. Valná hromada o jeho kandidatuře však ani nehlasovala, protože nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva. Stejná pravidla pro rozhodování se uplatní i letos. Pokud tedy bude dozorčí rada obsazena dle hlasování VH o návrhu představenstva, nedojde vůbec na hlasování o jiném kandidátu. Tomu lze předejít, pokud většina akcionářú, tedy i hlavní akcionář, případně představenstvo, bude postupovat tak, aby na hlasování o tomto kandidátovi vůbec došlo.

Očekáváme s napětím, zda ze strany hlavního akcionáře i nového vedení společností bude projevena dobrá vůle, obrat k otevřenosti vůči akcionářům a snaha o konstruktivní řešení právě prvním, symbolickým krokem, kterým by podpořil volbu našeho kandidáta, zastupujícího i práva malých akcionářů, do dozorčí rady společnosti. Statutární město Zlín tímto vyzýváme k takovému kroku a žádáme i Vás, ostatní akcionáře, abyste pečlivě zvážili podporu panu Studeníkovi a pokud sdílíte náš názor na tohoto kandidáta, vyjádřili jej způsobem svého hlasování na valné hromadě. Rádi Vám poskytneme bližší informace, pokud se na nás obrátíte.

S přátélskýyn ozdravem
město Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek starosta města
město Fryšták Mgr. Lubomír Doležel starosta města
obec Lúkov Jiří Jangot Staros

Originální text (link)
Principiální cíle měst a obcí Otrokovice, Lukov a Fryšták (link)

Bližší infrormace jsou k dispozici na následujícím odkazu - pravdaovode.cz.

Pavel Studeník