Bře. 16, 2010

V obcích je neustále co zlepšovat

Potvrdila to nedávno vyhlášená již druhá výzva Místní akční skupiny Luhačovského Zálesí projektu „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Bylo vybráno 17 projektů, přičemž obce předložily deset projektů a zbývajících sedm investičních záměrů bylo připraveno neziskovým sektorem. Projekty obcí směřovaly zejména do úprav veřejného prostranství, jako je tomu například u akce „Divnice – úprava veřejného prostranství“, jejímž žadatelem je město Slavičín. Jedná se o řešení havarijního stavu kamenné opěrné zídky u bývalé základní školy. Tím, že zídka bude stržena a odstraní se část terénu a provede se nové vysvahování, vznikne v centru obce nový prostor. Nová plocha bude ze zámkové dlažby, bude upraven i přilehlý chodník. Realizace je naplánována na druhou polovinu letošního roku. Součástí projektu je i úprava travnaté plochy vedle hlavního vstupu do budovy, kde budou instalovány herní prvky pro malé děti. Do obnovy a rozvoje vesnic směřovaly i projekty obcí Petrůvka, Horní Lhota, Ludkovice a městyse Pozlovice.

Úspěšné projekty předložily i neziskové organizace působící na území města Slavičína. Pod výstižným názvem „Pomáháme lidem – pomozte nám“, bude realizován projekt Charity sv. Vojtěcha Slavičín. Starý vilový dům, v kterém sídlí Charita, byl vybudován v 60. letech minulého století. Původní stará nevyhovující okna a dveře a vlhkost zdiva hodně znesnadňují život tohoto sociálního centra. Odstranění těchto zásadních stavebních nedostatků by mělo být provedeno v letních měsících roku 2010. Úspěšným je i záměr Nadace Jana Pivečky „KamPak? No přece k nám!“ řešící stavební obnovu a vybavení pro nízkoprahové zařízení, které je primárně určeno věkové skupině od 15 do 26 let. Byl podpořen i projekt Občanského sdružení R-Ego, který řeší rekonstrukci střechy stávající budovy poradenského centra č. p. 19. Toto zařízení je určeno dětem od 7 do 18 let. Finanční pomoc z této výzvy směřuje i TK Slavičín, o. s. do stavebních úprav Sportovního a rekreačního areálu OÁZA, který se nachází při cestě ze Slavičína do lázeňského města Luhačovice.

Ke zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích byly zaměřeny nejenom projekty MS Sudinka-Petrůvka, TJ Sokol Pozlovice a Římskokatolické farnosti Pozlovice, ale i projekty obcí Doubravy, Podhradí, Biskupice, Dobrkovice a Provodov. Všem žadatelům gratulujeme k výběru v rámci výběrové komise a přejeme hodně zdaru při následné administraci a realizaci projektů.

Zajímavou nabídkou pro získání dotace je i možnost zateplování budov v rámci programu Zelená úsporám. Rady můžete získat i na kontaktním místě MěÚ ve Slavičíně, v přízemí, dveře č. 208. Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí od 13:00 do 17:00 hod. Informace zájemcům je zde připraven poskytovat projektový tým MAS Luhačovské Zálesí v čele s RNDr. Romanem Kašparem (mobil 774 230 210) nebo se můžete obrátit na mne. Tento pracovní tým je připraven podat pomocnou ruku i těm, kteří zvažují využití aktivit Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí při obnově a rozvoji našeho regionu a využít tak dotace Evropské unie založené na principu LEADER. Další informace o těchto aktivitách naleznete i na www.luhacovskezalesi.cz.

Tento projekt „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“ je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA Programu rozvoje venkova ČR.

Pavel Studeník